microsoftimagine perspektywy2 bis
Smaller Default Larger

Projekt: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (2012 – 2015)

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile zakwalifikowany został do udziału w projekcie systemowym realizowanym przez Politechnikę Poznańską w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Projekt zakłada nowe działania edukacyjne skierowane do uczniów techników z 35 szkół Wielkopolski, kształcących się w sześciu kluczowych zawodach: technik mechatronik, technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec, technik ekonomista i technik organizacji reklamy.

Od roku szkolnego 2012/2013 w naszej szkole w zawodach: technik mechatronik i technik informatyk wdrażane jest kształcenie modułowe umożliwiające równoległą realizację treści zawodowych teoretycznych i praktycznych. Część procesu dydaktycznego prowadzona będzie od wiosny 2013 r. metodą e-learningu z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej. Z początkiem roku młodzież rozpoczęła już zajęcia dodatkowe metodą projektu. W ramach dofinansowania ze środków EFS szkolne pracownie zostaną doposażone o nowy sprzęt komputerowy i nowoczesne pomoce dydaktyczne, a nasi uczniowie będą mogli poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe o wiedzę praktyczną, korzystać w kolejnych latach z nowoczesnych laboratoriów praktyk zawodowych, które powstaną w naszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz na Politechnice Poznańskiej i w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych oraz odbywania praktyk i staży zawodowych w wielu przedsiębiorstwach i firmach na terenie województwa wielkopolskiego.