Szczęśliwe numerki dzisiaj to:

stypendia

 

biblioteka

Kącik Przedsiębiorcy

mikroporady

Smaller Default Larger
Filtr
 • Wyprawka szkolna

  TECHNIKUM

  UCZNIOWIE KLAS IV

  • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

  Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

  Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenie (bądź kserokopie decyzji) o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku.

  • KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  • KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

  Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 574 zł na osobę w rodzinie;
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszczarodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

  Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, którzy pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

  -         w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczenia,

  lub

  -         rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

  lub

  -         tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),

  -         a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, musi zawierać uzasadnienie wniosku - zawierające wskazanie przypadku określonego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami). W tym przypadku nie sprawdzamy i wnioskodawca nie przedstawia dokumentacji związanej z dochodem rodziny.

  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 r. będzie wynosić do 445,00 zł.

  • ROZLICZENIE ZAKUPU

  Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

  Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

             W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
  3. adres szkoły,
  4. wykaz zakupionych podręczników,
  5. kwota zakupu,
  6. data zakupu,
  7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

  Sporządziła: Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista

  tel. 61 85 41 572,  k.zarzynska@ko.poznan.pl 

  Źródło danych: projekty: uchwały oraz rozporządzenia w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

  Poznań, 24 czerwca 2015 r.

  UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

  • KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

  Rozporządzenie określa górną granicę kwoty udzielonej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania wynika z analizy cen kompletu podręczników dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych.

  W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych*.

  Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła”

  * Materiał edukacyjny[1] – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

  Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

  • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

  Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

  Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

  Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

  • KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

  • KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  do kwoty 175 zł

  1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej;

  2) dla uczniów:

  a) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

  b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

  3) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

  do kwoty 225 zł

  dla uczniów:

  1) niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej,

  2) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

  do kwoty 770 zł

  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

  do kwoty 325 zł

  dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

  do kwoty 770 zł

  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

  do kwoty 350 zł

  dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas II i III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

  do kwoty 607 zł

  dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

  do kwoty 390 zł

  1) dla uczniów klasy IV technikum;

  2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: liceum ogólnokształcącego, technikum,

  do kwoty 445 zł

  • ROZLICZENIE ZAKUPU

  Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości wartości programu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
  3. adres szkoły,
  4. wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,
  5. kwota zakupu,
  6. data zakupu,
  7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu,

  Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

  Sporządziła: Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista

  tel. 61 85 41 572,  k.zarzynska@ko.poznan.pl 

  Źródło danych: projekty: uchwały oraz rozporządzenia w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

  Poznań, 24 czerwca 2015 r.  art.3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 .r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Stypendia dla Maturzystów

  "Maturzysto!
  Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich. 
  W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł. 
   
  Jeśli:
  - zdałeś egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku,
  - w roku akademickim 2015/2016 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
  - mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
  - średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2014 roku nie przekroczył 1050 zł,
  zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.
   
  Rekrutacja trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2015r. (do godz. 16:00). 
  Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet. 
   
  Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl
  Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl 
  Nasz Fanpage na Facebook'u:
   http://www.facebook.com/FundacjaEdukacyjnaImJerzegoJuzonia "

  plakatIV

   
 • Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

  Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2015/2016 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

  O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
  5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
  6. złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

  Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją można składać w nieprzekraczalnych terminach:

  - do 25 września 2015 r. (w szkołach, w których kontynuują naukę) – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych powiatu pilskiego,

  - do 25 września 2015 r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – pokój 211, tel. 67 210 93 65) – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat pilski, którzy kontynuują naukę poza jego terenem,

  - do 20 października 2015 r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – pokój 211, tel. 67 210 93 65) – studenci.

  Dokumenty wraz z Regulaminem oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: www.umww.pl, w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej/Sejmik Województwa Wielkopolskiego/Uchwały/Uchwały Sejmiku – IV kadencja/ Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. lub w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/dokumenty do pobrania.

  Piła, dnia 20 lipca 2015 r.