Smaller Default Larger

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

lidersukcesu

 

Technikum 4 – letnie w zawodach:

  TECHNIK MECHANIK

 Symbol oddziału  1D

 3mech 

 

Kwalifikacje:

MG17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń


MG44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

Języki obce:

jezykangielski i niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie roszerzonym:

jezykmatematyka, fizyka

 

ico1Technik mechanik jest zawodem kształconym w naszej szkole od wielu lat. Program szkoły uwzględnia współczesne tendencje na rynku pracy i trendy w nowoczesnej technice. Swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń.

ico1Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w pracowniach szkolnych oraz pracowniach praktycznych Powiatowego Centrum Edukacji, a także w renomowanych zakładach pracy. Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE.

ico1Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Ukończenie szkoły w zawodzie technik mechanik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów politechnicznych.

 

Absolwent po ukończeniu w zawodzie technik mechanik:

 • będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą maszyn i urządzeń,
 • zdobędzie wiedzę na temat programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • nabędzie umiejętności z dziedziny mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

ico3Jeżeli interesujesz się współczesną techniką, chcesz uczyć się budowy, eksploatacji i naprawy maszyn i urządzeń, lubisz  prace montażowe i remontowe, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

ico3Przemysł maszynowy to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki w naszym kraju, a mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników!

 

Więcej zdjęć w galerii

 

  TECHNIK INFORMATYK

 Symbol oddziału 1I, 1K

 1

Kwalifikacje

ee08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

 

ee09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 

Języki:

jezyk angielski i niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie roszerzonym:

jezyk matematyka, informatyka

 

ico1Technik informatyk jest zawodem kształconym w naszej szkole z dużymi sukcesami edukacyjnymi, m.in. z bardzo dobrą zdawalnością egzaminu zawodowego (znacznie powyżej średniej krajowej) oraz matury z informatyki. Matura ta jest co roku wybierana przez wielu naszych uczniów, a bardzo dobre wyniki, które na niej uzyskują, są przepustką do studiowania na wielu uczelniach. Ukończenie szkoły w zawodzie technik informatyk stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów politechnicznych, uniwersyteckich, ekonomicznych.

ico1Program szkoły wychodzi naprzeciw współczesnym tendencjom na rynku pracy i trendom w dynamicznie rozwijającej się informatyce. Z uwagi na szeroki wachlarz umiejętności nabywanych w trakcie nauki zawodu, technik informatyk jest pracownikiem potrzebnym nie tylko w branży informatycznej, ale w różnych przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach.

ico1Należymy  do Microsoft IT Academy oraz akademii sieci CISCO, dzięki czemu  nasi uczniowie mają możliwość zdobycia autoryzowanych certyfikatów informatycznych, które są dużym atutem na rynku pracy. Uczymy modułowo, łącząc teorię z praktyką. Wykorzystujemy platformę e-learningową Moodle.

ico1Realizujemy projekt „Czas Zawodowców – BIS” (we współpracy z Politechniką Poznańską i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu), mający na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego poprzez praktyki, staże, nowatorskie programy nauczania oraz kształcenie modułowe. Nasi uczniowie realizują projekt RUSH - przy współpracy z jedną z największych  firm typu Software House w Europie -  STX Next (tworzą aplikacje w języku Python).

ico1Z rosnącą renomą szkoły wiąże się coraz ściślejsza współpraca ze znanymi w regionie firmami związanymi z branżą IT (np. Philips Lighting Poland, Quad Graphics, STX Next). Organizujemy konkursy,  imprezy i warsztaty informatyczne,  przy współudziale i pod patronatem firm informatycznych.


Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych
 • serwisowania, diagnozowania i usuwania usterek komputerów, urządzeń peryferyjnych i systemów operacyjnych
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych
 • administrowania lokalnymi sieciami komputerowymi
 • projektowania i wykonywania stron i aplikacji internetowych, sklepów internetowych i systemów zarządzania treścią
 • budowania dynamicznych witryny wykorzystujących internetowe bazy danych, projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia i obrabiania grafiki, dźwięku i filmów na potrzeby stron internetowych.

 

ico3Jeżeli interesuje Cię świat komputerów, chciałbyś nauczyć się programować, tworzyć aplikacje, strony internetowe, serwisować, diagnozować sprzęt komputerowy, administrować sieciami i zdobyć najbardziej poszukiwany na rynku pracy zawód, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie! 

 

ico3Informatyk – to zawód z przyszłością. Według rankingu magazynu Forbes z 2017 roku jest to najbardziej perspektywiczny zawód w Polsce!

 

Więcej zdjęć w galerii

 

  TECHNIK MECHATRONIK

 Symbol oddzialu 1M

 2mechatr

Kwalifikacje:

e02Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

e21Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Języki:

jezyk angielski i niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie roszerzonym:

jezyk matematyka, informatyka

 

ico1To jeden z młodszych zawodów o charakterze interdyscyplinarnym. Mechatronika jest połączeniem wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki, pneumatyki i hydrauliki.

ico1Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w szkolnych pracowniach informatycznych i pracowni mobilnej, w laboratoriach Powiatowego Centrum Edukacji w Pile oraz w renomowanych zakładach pracy.

ico1Możesz rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs montażu i programowania sterowania inteligentnym domem).

ico1Technik mechatronik to zawód poszukiwany na rynku pracy! Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania, co umożliwia znalezienie zatrudnienia w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.

ico1Ukończenie szkoły w zawodzie technik mechatronik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów politechnicznych kształcących inżynierów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych oraz automatyki i robotyki.

 

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

ico3Jeżeli interesujesz się robotyką, sztuczną inteligencją, mikrourządzeniami, chcesz je projektować i budować, unowocześniając świat wokół nas, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

ico3Mechatronika to obszar techniki, który zawładnął światem!

 

Więcej zdjęć w galerii

 

  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 Symbol oddziału 1P

tech pojsam2

Kwalifikacje

MG18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

MG43 Organizacja i prowadzenie precesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Języki:

jezyk angielski i niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie roszerzonym:

jezyk matematyka, fizyka

 

ico1Zawód z przyszłością, związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Program szkoły uwzględnia współczesne tendencje na rynku pracy i trendy w nowoczesnej technice.

ico1Szkolenie techniczne i ogólnokształcące realizujemy w pracowniach szkolnych oraz pracowniach praktycznych Powiatowego Centrum Edukacji, a także w renomowanych zakładach pracy. Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs spawania).

ico1Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych, możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.


Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

ico3Jeżeli interesujesz się motoryzacją i nowoczesnymi technologiami, chcesz uczyć się naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz diagnostyki samochodowej, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

ico3Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych - fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

 

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

3 - letnia Branżowa Szkoła I Stopnia

 

ico5Od 1 września 2017r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształca się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia!
Naukę w zawodzie w szkole branżowej możesz realizować jako:


ico4uczeń szkoły
– kształcenie zawodowe praktyczne będziesz odbywał w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile

ico4młodociany pracownik – zajęcia praktyczne będziesz realizował w zakładach i serwisach samochodowych, na podstawie umowy o pracę

 

ico5Po ukończeniu szkoły będziesz mógł przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie lub egzaminu czeladniczego.
Będziesz miał możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej branżowej szkole II stopnia! Oznacza to, że będziesz mógł uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz będziesz mógł otrzymać świadectwa dojrzałości i kontynuować naukę na studiach wyższych.


ico5Masz szansę rozszerzać swoje kwalifikacje poprzez program form doskonalenia zawodowego prowadzony przez PCE (np. kurs spawania).

 

ico5Zdobędziesz umiejętności poszukiwane w kraju i za granicą!

 

 

Nauka w zawodach:

  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Symbol oddziału 1S
mechpojsam2 Kwalifikacja
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • język niemiecki
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich warsztatach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego. Mogą też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

 

  MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
 
Klasa dwuzawodowa: Symbol oddziału 1G
zawmechmonter

Kwalifikacja

 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • język niemiecki
MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn, a także w warsztatach naprawczych.

 

  ELEKTROMECHANIK
Klasa dwuzawodowa: Symbol oddziału 1G
elektromech2 Kwalifikacja
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • język niemiecki
ELEKTROMECHANIK - zawód przyszłości, gdyż przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Absolwenci znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 

 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Klasa dwuzawodowa: Symbol oddziału 1F
zawoperatorobrabskraw Kwalifikacja
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • język niemiecki
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - dominującym układem czynności w zawodzie jest obróbka na obrabiarkach skrawających oraz nadzorowanie procesu wytwarzania produktów na tokarkach lub frezarkach sterowanych komputerowo. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, ponadto – w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 

 

ŚLUSARZ
Klasa dwuzawodowa: Symbol oddziału 1F
zawslusarz Kwalifikacja
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • język niemiecki
ŚLUSARZ - to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym, mający szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Absolwent potrafi wykonać, naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręcznej i maszynowej, np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem, wykonać połączenia metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania a także wykonać i naprawiać ozdobną galanterię metalową.