Smaller Default Larger

Rada Rodziców

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :
 •  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • na znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności
 • na znajomość regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • na uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców
 • opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
 • opiniowanie pracy nauczycieli i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

Skład  Zarządu  Prezydium Rady Rodziców

 •     Wolny Andrzej - przewodniczący

 •     Andrzejewska Małgorzata - z-ca przewodniczącego

 •     Danielska-Konopacka Elżbieta - sekretarz

 •     Kuncewicz Barbara - członek
 •     Noweiski Artur - członek

 •     Wodzińska-Milcz Joanna - członek

Komisja Rewizyjna

 •    Niemiec Tomasz

 •    Półtorak Beata
 •    Spek Agnieszka

 •    Żurawicz Aneta

 

Roczna składka na RR wynosi - 50 złotych
Prosimy o wpłaty w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców

31 8937 0007 0015 5915 2000 0010 - Nadnotecki Bank Spółdzielczy O/Piła

 

Wykaz członków Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2017/2018

Klasa Wychowawca Członek Prezydium RR

1P  Grzegorz Kondeja  Tomasz Łochowicz, Piotr Michnowski,Katarzyna Barańczyk
1N  Anna Szóstakowska  Beata Gąsiorowska, Piotr Kazirodek, Agnieszka Dziadosz
1I  Joanna Markiewicz  Krystyna Cyganowska, Klaudia Bajor, Bożena Krakowiak
1K  Jacek Demczar  Joanna Przanowska, Iwona Przygrodzka, Aneta Słowińska
1M  Maciej Reinke  Wojciech Szczerbiński, Beata Lach, Tomasz Lachur
     
2P Anna Zelent-Serówka Agnieszka Baszyńska, Maciej Dąbkiewicz, Aneta Szostak
2I Norbert Rataj Beata Półtorak, Sylwia Solak-Kujawska, Jolanta Ciszek-Jańczak
2K Weronika Kończewska Andrzej Kozieł, Ilona Mikuczewska, Małgorzata Mikulska-Wargin
2M Ewa Wesołowska-Pietrusza Emilia Sorgowicka, Beata Ziętowska, Rafał Bartoś
2D Mirosława Kluczka Mirosława Sikora, p. Rosa
2R Anita Ziółkowska Katarzyna Glazik, Ewa Nowak, Piotr Piasecki
     
3I Rafał Balcer Tomasz Lewandowski, Grzegorz Dukowicz, Marta Kozłowska
3K Renata Nagiewicz Tomasz Pałaszewski, Małgorzata Janicka, Maria Galster
3M Anna Skrzypczak Marek Czupak, Agnieszka Spek, Joanna Wodzińska-Milcz
3P Agnieszka Michałek B. Kowalewski, M. Szatan
     
4D Monika Rejewska-Skiera Artur Noweiski, Izabela Dynia, Iwona Sroka
4M Danuta Rosa Małgorzata Andrzejewska, Elżbieta Danielska-Konopacka, Wojciech Suchomski
4I Małgorzata Pieczora Andrzej Wolny, Halina Wołowicz, Ksenia Drzyzgiewicz
4K Katarzyna Pazdej Leonard Mueller, Katarzyna Zwiernik, Daria Posert
     
1B Michał Bobrowski  Monika Dąbkiewicz, Aldona Kitlińska, Wioletta Wykurz
2S Zbigniew Zieliński Barbara Kuncewicz, Bogumiła Wachowiak, Waldemar Woźniak
3S Krzysztof Kuczmyło Elżbieta Szłapak, Paulina Ostrowska, Andrzej Niedzielski